Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

Poslání

Naším posláním je vytvářet seniorům stabilní a bezpečné prostředí, poskytovat podporu při projevování vlastní vůle – to vše s ohledem na jejich zvyklosti.

Kapacita

Sociální služba domov se zvláštním režimem zajišťuje pobytovou sociální službu pro 211 uživatelů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let) s demencí Alzheimerova typu nebo s vaskulární demencí lehkého a středního stupně.

Poskytované služby

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. návštěvy kulturních akcí (divadlo, výstavy, výlety, rekreace apod.)
  • sociálně-terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob do běžného života
  • aktivizační činnosti (např. volnočasové a zájmové aktivity)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů

Poskytovaná péče

Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař a specialisté, kteří do domova docházejí. V případě potřeby akutního lékařského zásahu je volána rychlá záchranná služba. Rehabilitace je poskytována pouze na doporučení lékaře.

top